Moje témy

1. Energetická chudoba

Energetická chudoba – nový sociálny problém

Ceny elektrickej energie, plynu a ďalších palív, ako napríklad uhlia, naďalej rastú a zdá sa, že táto tendencia bude pokračovať aj v nadchádzajúcich rokoch. Ak sa neprijmú rýchle a účinné opatrenia, môže sa stať, sa začne rapídne zvyšovať počet zraniteľných spotrebiteľov energie.

Energetická chudoba je novou sociálnou prioritou, ktorou sa treba zaoberať na všetkých úrovniach. Možno povedať, že nastáva vtedy ak náklady za energie presiahnu 10% disponibilného príjmu domácnosti a rastie riziko neplatenia účtov a odpojenia od energií.“ Medzi hlavné príčiny energetickej chudoby patrí nedostatočný príjem domácností, vysoká spotreba energie súvisiaca s energeticky neefektívnym bývaním, s nedostatočnou kvalitou stavieb a neefektívnymi spotrebičmi a vysoké náklady na energie Najzraniteľnejšie sociálne skupiny – osoby staršie ako 65 rokov, osamelí rodičia, nezamestnaní, osoby poberajúce sociálne dávky a aj mladé rodiny.

Problém energetickej chudoby sa netýka len energetického sektora, ale tiež ďalších oblastí, ako zdravie, spotreba alebo bývanie.
Preto treba túto tému otvoriť na všetkých úrovniach a nezakrývať si pred ňou oči.

Ceny za energie rastú rýchlejšie ako mzdy rodín a nastáva vážny sociálny problém.

Preto sa aj EU a každá krajina osobitne s týmto musí zaoberať a vypracovať ucelenú politiku ako s ňou bojovať a presne definovať zraniteľného zákazníka.

Energetická chudoba - nový sociálny problém from Stano #56# Janiš on Vimeo.

2. Vidiek – šanca Slovenska

Stanislav Janis - program pre vidiek
Stanislav Janis - program pre vidiek

3. Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel je daň, ktorá vyplýva z legislatívy EÚ. Táto legislatíva má dva hlavné ciele:

1. odstrániť narušovanie súťaže medzi dopravnými podnikmi členských štátov, preto boli smernicou stanovené minimálne sadzby dane.
2. Možnosťou nižších sadzieb daní preferovať vozidlá, ktoré menej znečisťujú životné rostredie.

Daň z motorových vozidiel na Slovensku je fakultatívna miesta daň, ktorú upravuje zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetom tejto miestnej dane sú motorové vozidla, ktoré sa používajú na podnikanie, alebo v súvislosti s podnikaním.
Správu dane vykonávajú daňové úrady, ktoré vybrané sumy mesačne odvádzajú jednotlivým prijímateľovi dane, teda vyšším územným celkom (VUC) podľa miesta registrácie motorového vozidla.
Výšku miestnej dane určujú jednotlivé VUC svojim všeobecne záväzným nariadením vždy k 1. januáru roka. Výška dane je v každom VUC iná.

Najväčším problémom z hľadiska objektivity prerozdelenia výnosov tejto miestnej dane je mobilita predmetu zdanenia. Zdanené motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo vrátane návesu je evidované v jednom kraji (ten je prijímateľom dane) ale jazdí po celej republike.

Výnosy zo zdanenia mobilného predmetu (auto, náves ), ktoré sú rôzne v jednotlivých krajoch nekorenšpondujú s : – dľžkou ciest II. a III. triedy v daných krajoch – s technickým stavom ciest – klimatickými podmienkami – intenzitou dopravy

Na Internete


youtube kanal